لیست نمایندگی فروش هاستینگ ویندوز


windows ويندوز
ميزان فضا 2000 MB
ترافيک ماهيانه 100برابر
تعداد ايميل نامحدود
Domain aliases نامحدود
Sub Domain نامحدود
Web Mail OK
PHP OK
SQL Server 2008 نامحدود
MySQL نامحدود
يكساله (150,000) تومان    

windows
ويندوز
ميزان فضا 5000 MB
ترافيک ماهيانه 100برابر
تعداد ايميل نامحدود
Domain aliases نامحدود
Sub Domain 500 MB
Web Mail OK
PHP OK
SQL Server 2008 1000 MB
MySQL 1000 MB
يكساله (880,000) تومان

windows
ويندوز
ميزان فضا 10000 MB
ترافيک ماهيانه 100برابر
تعداد ايميل نامحدود
Domain aliases نامحدود
Sub Domain نامحدود
Web Mail OK
PHP OK
SQL Server 2008 2000 MB
MySQL 2000 MB
يكساله (1500,000) تومان                          

تماس با مدیر سیستم